facebook

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯให้ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณภัคพล งามลักษณ์ และคณะเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายโรงสีข้าวตัวอย่าง

Published on May 14, 2019

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโรงสีข้าวตัวอย่าง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จำนวน 1 โรง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล การนี้่ทรงเปิดอาคารโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์  โรงสีข้าวนี้มีขนาดกำลังการผลิต 2 ตันต่อชั่วโมง มีวัตถุประสงค์การก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในเรื่องข้าวและการสีข้าวที่เป็นพื้นฐานการเกษตรกรรมของประเทศ โดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดีเลิศ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและมีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานหลักการผลิตสากล สามารถขยายกำลังการผลิตของโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา ให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมของสำนักพระราชวังและการพระราชทานแก่พสกนิกรเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ