facebook

คุณภัคพล งามลักษณ์ เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Published on Jan 23, 2019

23 มกราคม 2561 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอแม่ริม และอำเภอเชียงดาว ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่ที่ระลึก และธงประจำพระองค์ แก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยนายภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่นปอเรชั่น เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนตาบอด จะปั่นจักรยานพิชิตเส้นทาง 9 วัน 9 จังหวัด ระยะทาง 867 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีคนพิการไทยทั่วประเทศ 

จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน โรงเลี้ยงจิ้งหรีด โรงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ นิทรรศการอาชีพผู้พิการและผู้ดูและคนพิการที่ผ่านการอบรม นิทรรศการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนคนพิการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสาธิตการให้บริการ ของ Deaf Barista Trainee บาริสต้าหูหนวกฝึกหัด ของทรู คอฟฟี่

ดร.อธิป อัศวานันท์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs และปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญและยิ่งใหญ่ของคนพิการในประเทศไทยที่จะเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง โดยที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ได้ร่วมสนับการฝึกอาชีพ การสร้างงาน และการสร้างอาชีพให้กับคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ตั้งอยู่บนที่ดิน 33 ไร่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยทางมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ภายใต้การนำของ ศ.วิริะยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ริเริ่มโดยวางแผนสร้างอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,500 ตรม. มีห้องพัก 50 ห้อง ห้องประชุม และลานอเนกประสงค์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท 

ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานประมาณ 820,000 คน ในจำนวนนี้มีคนพิการที่ประกอบอาชีพเพียง 190,000 คน ส่วนที่เหลือ 630,000 คนไม่มีอาชีพ